Farmacia Burgos Corrales, Córdoba
Calle San Basilio, 40, Córdoba.